Rahaston säännöt

1 § Rahasto ja sen tarkoitus

Rahasto toimii Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön (Säätiö) alaisena omakatteisena urheilijarahastona.

Rahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden rahastoimia, urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä (TVL 5.3.1999/229) tarkoitettuja tuloja.

2 § Jäsenyys

Urheilijat tulevat rahaston jäseniksi ilman eri jäsenanomusta rahastoon erillisen sopimuksen mukaan siirtämänsä varallisuuden perusteella. Jäsenyys rahastossa päättyy ajankohtana, jona rahasto-osuus on lain sallimalla tavalla kokonaan nostettu pois rahastosta.

3 § Varojen rahastoiminen

Rahastosijoituksen maksaja tai valmennusrahasto siirtää urheilijan pyynnöstä verotta urheilijarahastossa olevalle tilille urheilemisesta saatuja tuloja tuloverolaissa säädetyin edellytyksin.

4 § Rahasto-osuudet

Kullakin rahaston jäsenellä on rahastoon sijoittamansa panoksen ja sille mahdollisesti kertyneen tuoton suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus.

5 § Selvitys rahasto-osuudesta

Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo on määriteltävä rahaston arvonmäärityspäivänä joka kuukauden viimeisenä arkipäivänä ja vuosittain rahaston tilinpäätöspäivänä.

Jokaiselle jäsenelle on annettava neljännesvuosittain kirjallinen selvitys hänen rahasto-osuutensa muodostumisesta, arvosta ja mahdollisesti kertyneestä tuotosta.

6 § Rahastoitujen varojen sijoittaminen

Urheilijarahastoon sijoitetut varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla niin, että rahastolla on jäsenten rahasto-osuuksien nosto-oikeuksiin nähden riittävä maksuvalmius.

7 § Rahastoitujen varojen nostaminen

Urheilija saa nostaa rahastossa olevia varojaan sen jälkeen, kun urheilija ilmoittaa urheilu-uransa päättyneeksi tai kun uran katsotaan tuloverolain 116 c §:n (TVL 5.3.1999/229) perusteella päättyneen.

Koko rahasto-osuus on nostettava tuloverolain 116 c §:n (TVL 5.3.1999/229) mukaisessa ajassa urheilijan valitseman nostosuunnitelman mukaisesti. Rahastointiaikana kertynyt tuotto nostetaan viimeisen nostovuoden jälkeisenä vuonna.

Rahat ovat nostovuonna urheilijan verotettavaa ansiotuloa. Rahasto huolehtii verotettavien tulojen ennakonpidätyksistä ja tarvittavista ilmoituksista.

Nostettavat rahat maksetaan jäsenelle pankki- tai postisiirron välityksellä.

Rahaston nimen kirjoittavat säätiön hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen yhdessä toisen jäsenen kanssa.

8 § Rahaston hallinto ja kustannukset

Rahaston asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus.

Rahaston toiminnan kustannukset vähennetään ensisijaisesti rahastoitujen varojen tuotosta ja jaetaan rahaston jäsenten rahasto-osuuksien suhteessa. Toissijaisesti säätiön hallitus voi päättää rahaston jäseniltä perittävän hallinnointimaksun maksuvelvollisuuden määräämisestä, perusteista ja suuruudesta.

Rahaston toiminnan kustannukset on pidettävä kohtuullisella tasolla.

9 § Rahaston tilintarkastajat ja tilikausi

Rahaston tilintarkastajina toimivat Säätiön tilintarkastajat. Rahaston tilikausi on sama kuin Säätiöllä.

10 § Rahaston purkaminen

Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan jäsenten kesken heillä rahaston purkamishetkellä olevien rahasto-osuuksien suhteessa.