Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Tietosuojaseloste

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry:n tietosuojaseloste

Päivitetty 6.9.2018

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry (jäljempänä ”JPY”) kerää jäsenien (jäljempänä “jäsen” tai “sinä”) ja seuratoimijoiden (jäljempänä “seuratoimija” tai “sinä”) henkilötietoja. JPY on sitoutunut käsittelemään tietoja henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarvittaessa päivittää. Tällä sivulla esitetään kulloinkin ajantasainen versio selosteessa.

 

Mihin tarvitsemme tietojasi?

Jäsenen henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon ja jäsenen etujen ajamiseen. JPY on jalkapalloilijoiden edunvalvontayhdistys ja toiminta perustuu jäsenyyteen. Jotta JPY voi edustaa jäseniä, tulee sillä olla riittävät tiedot jäsenistä. JPY toimittaa ajantasaiset tiedot määrättyjen profiilien mukaisista jäsenmääristä kansainväliselle pelaajayhdistykselle (FIFPRO) ja JPY tarvitsee tiettyjä tietoja jäsenistä, jotta se pystyy toimittamaan tarvittavat tiedot. JPY käyttää alihankkijaa jäsentietojen auditoimiseen.

Seuratoimijoiden henkilötietoja käytetään Pelaajapörssin hallintaan. Seuratoimija voi liittyä vapaaehtoisesti Pelaajapörssiin ja henkilöllisyyden varmistamiseksi hänen tulee antaa yhteystietonsa JPY:n käyttöön.

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen / asiakassuhteen hoitamiseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.f) sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen suoramarkkinointitarkoituksessa (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.f ja johdanto-osan kohta 47) tai rekisteröidyn suostumukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6.a).

Käsitellessämme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme perusteella noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja pyrimme varmistumaan siitä, että sinulle käsittelystä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset eivät ole kohtuuttomia. JPY:n oikeutetut edut eivät automaattisesti ohita sinun etujasi ja oikeuksiasi ja JPY käsittelee henkilötietojasi oikeutettujen etujensa perusteella ainoastaan siinä tapauksessa, että olemme suorittamamme arvion perusteella tulleet siihen tulokseen, etteivät sinun oikeutesi ja etusi syrjäytä JPY:n oikeutettua etua.

Jäsen voi liittyä Pelaajapörssiin niin halutessaan. Pelaajapörssin tarkoitus on saattaa sopimuksettomassa tilassa olevat jäsenet ja seurat yhteen. Pelaajapörssissä on julkisena tietona jäsenen verkkopalvelussa ilmoittamat urheilujaprofiilin tiedot. Lisäksi palveluun rekisteröityneet seuratoimijat pääsevät näkemään jäsenen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Urheilijaprofiilin voi jakaa myös julkisena linkkinä, jolloin urheilijaprofiilin pääsee näkemään kaikki joilla on kyseinen linkki.

Jäsenelle lähetetään vuosittain jäsentuote. Jotta JPY saa toimitettua jäsentuotteen jäsenelle tulee JPY:n luovuttaa jäsenen yhteystiedot sille taholle, joka toimittaa jäsentuotteen.

Job4Player ja oma CV on JPY:n verkkopalvelussa oleva jäsenetu. Jäsen voi rakentaa oman siviilipuolen CV:n. Se auttaa jäsentä tunnistamaan ja tuomaan esille työelämän kannalta merkittävää osaamista, joka on jalkapallouran aikana kertynyt. CV:n voi jakaa julkisena linkkinä, jolloin CV:n pääsee näkemään kaikki joilla on kyseinen linkki. CV:n voi piilottaa samalla sivulla, jolloin se ei ole enää julkinen. Samalla sivulla voi liittyä myös Job4Playeriin, jolloin JPY voi tarjota työmahdollisuuksia jäsenelle. JPY voi luovuttaa Job4Playeriin liittyneen jäsenen CV:n tietoja potentiaalisille työnantajille, jotta näillä on riittävästi tietoa jäsenen rekrytoimiseen. JPY voi käyttää myös alihankkijaa potentiaalisten työnantajien etsimiseen, jolloin alihankkijalla on pääsy Job4Playeriin liittyneen jäsenen CV:n tietoihin.

Sinulle voidaan lähettää JPY:n toimintaan ja yhteistyökumppaneihin liittyvää viestintää ja markkinointia. Viestit lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon, kotiosoitteeseen tai JPY:n verkkopalveluun.

 

Mistä tietoja saadaan?

JPY kerää tietoja suoraan jäseneltä, kun hän rekisteröityy jäseneksi verkkopalvelun kautta tai täyttämällä paperisen jäsenlomakkeen ja palauttamalla sen JPY:n edustajalle tai postittamalla sen JPY:lle. JPY kerää tietoja myös silloin, kun jäsen päivittää tietonsa verkkosivuilla tai pyytää rekisterinpitäjää päivittämään tietonsa. JPY tallentaa jäseneen liittyvää tietoa myös itse.

JPY kerää tietoja suoraan seuratoimijalta, kun hän rekisteröityy verkkopalvelun kautta Pelaajapörssiin tai päivittää tietonsa verkkopalvelussa tai pyytää rekisterinpitäjää päivittämään tietonsa.

 

Mitä tietoja käsitellään?

Jäsenen henkilö- ja yhteystiedot

Nimi, kuva, jäsennumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, salasana salattuna, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja sukupuoli.

Rekisteriin tallentuu tieto jäsenhistoriasta: vuosittaisesta jäsenkategoriasta, joukkueesta, tilatuista jäsentuotteista, suoritetuista jäsenmaksuista, JPY:n tapahtumista joihin jäsen on osallistunut.

Rekisteriin tallennetaan tieto, jos jäsen on JPY:n yhteyshenkilö tai jäsen kuuluu JPY:n hallitukseen.

Rekisteriin tallennetaan tieto jäsenen aktiivisuudesta: aktiivisuus pukukoppikierroksella, onko jäsen opiskellut JPY:n kautta, onko jäsen käyttänyt itsensä kehittämispalveluja JPY:n kautta, onko jäsen osallistunut sopimuksettomien joukkueeseen.

Rekisterissä säilytetään tieto, jolla asiakas on hyväksynyt viestinnän tekstiviestillä.

 

Jäsenen urheilijaprofiili

Pelipaikka, pelinumero, pituus, paino, sopimuksen alku- ja päättymispäivä, avoin kuvaus, esittelyvideo. Julkiset Scout7:n toimittamat pelaajatilastot.

Rekisterissä on tieto onko jäsen merkinnyt urheilijaprofiilin julkiseksi ja onko hän liittynyt Pelaajapörssiin.

 

Jäsenen CV

Kuva, LinkedIn-profiilin linkki, koulutustiedot, tiedot kielitaidosta, tieto työkokemuksesta, jäsentä kiinnostavat työt, tiedot missä jäsen haluasia työskennellä ja onko jäsen halukas muuttamaan työn takia, urheiluprofiili, tiedot oleskelusta ulkomailla, tiedot minkälainen henkilötyyppi jäsen on urheilussa, henkilökohtainen esittely, haluttu työaika ja hakutila.

Rekisterissä on tieto onko jäsen merkinnyt CV:n julkiseksi ja onko hän liittynyt Job4Playeriin.

 

Seuratoimijan henkilö- ja yhteystiedot

Nimi, sähköpostiosoite, salasana salattuna, puhelinnumero, joukkue ja tila.

 

Tietoturva

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu asianmukaisesti suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

JPY käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

 

Kuinka pitkään tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään niin kauan kuin sinä olet jäsen tai seuratoimija. Sinun tulee ilmoittaa jäsenyyden päättämisestä rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. JPY:n tulee samalla ilmoittaa sinulle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Sinun on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö JPY:n rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa sekä todistamalla henkilöllisyys liittämällä pyyntöön jäljennös virallisesta voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja sinun väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Sinä voit käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön kirjallisena tai sähköpostilla.

Sinulla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista. Jäsen voi korjata virheellisiä tietoja verkkopalvelussa. Jos virheellistä tietoa ei voi korjata verkkopalvelussa, jäsenen tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

Sinulla on oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan JPY:n rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tietoja ei voida poistaa, jos sinä haluat pysyä jäsenenä tai käyttää Pelaajapörssiä. Tiedot pyritään poistamaan ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kun sinä olet esittänyt pyynnön, JPY ei saa enää käsitellä sinun henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa sitä, että sinä et voi olla enää jäsen tai et voi käyttää enää Pelaajapörssiä.

 

Anonymisoitu tieto, analytiikan käyttö ja evästeet

Jotta voimme kehittää verkkopalveluitamme voimme käyttää kolmannen osapuolen analyysityökaluja. Tällaisia työkaluja on muun muassa Google Analytics. Tietojen kerääminen on automaattista ja tiedot anonymisoidaan keräysvaiheessa.

Kerättyjä tietoja on muun muassa:
IP-osoite (ja sijaintimaa)
Käyttäjän toiminta verkkopalvelussa
Käytetyn laitteen tyyppi
Selaimen tyyppi ja kieliasetukset
Referrer-tieto

Lisää tietoa analytiikan anonymisoinnista: 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Käytämme anonymisoitua analytiikkaa säännönmukaisesti:
Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
Käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten tutkimiseen
Liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotekehitykseen
Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
Palveluiden personointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen

Verkkopalvelu sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”keksejä”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme sisältävät sosiaalisen median liitännäisiä.

 

Rekisterinpitäjä

Jalkapallon Pelaajayhdistys ry
Oravannahkatori 1
02210 Espoo

 

Rekisteristä vastaava henkilö

Panu Autio
toiminnanjohtaja
Jalkapallon Pelaajayhdistys ry
Oravannahkatori 1
02210 Espoo
panu.autio@jpy.fi 
+358 40 7022710