Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
11.9.2023

FIFA uudistaa jalkapalloagenttien toimintaa sääteleviä määräyksiä

FIFA on uudistanut määräyksiään koskien pelaajien edustamista. Vanhat Edustajamääräykset (Regulations on Working With Intermediaries “RWWI”) poistuvat voimasta 30.9.2023 ja FIFAn Agenttimääräykset (FIFA Football Agent Regulations “FFAR”) astuu voimaan 1.10.2023.

Uudistuksen tarkoituksen on säädellä jalkapalloagentin ammattia. Jalkapalloagentin ammatin sääntely varmistaa, että jalkapalloagentin toiminta on sekä jalkapallon siirtojärjestelmän ydintavoitteiden että seuraavien tavoitteiden mukaista: Jalkapalloagentin ammattia koskevien ammatillisten ja eettisten vähimmäisvaatimusten nostaminen ja asettaminen. Jalkapalloagenttien asiakkaille tarjoaman palvelun laadun varmistaminen oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla palkkioilla, joita sovelletaan yhtenäisesti. Eturistiriitojen rajoittaminen asiakkaiden suojelemiseksi epäeettiseltä käytökseltä. Taloudellisen ja hallinnollisen avoimuuden parantaminen. Suojella pelaajia, joilla ei ole kokemusta tai tietoa jalkapallon siirtojärjestelmään liittyen. Sopimusvakauden parantaminen pelaajien, valmentajien ja seurojen välillä. Väärinkäytösten sekä ylimitoitettujen ja kyseenalaisten käytäntöjen estäminen

Uudistuksen tärkeimmät kohdat:

1 FIFAn valtuuttama lisenssi. Aikaisemmista määräyksistä poiketen FIFA palaa jalkapalloagenttien säätelyssä lisensointiin. Jokaisen alalla toimivan jalkapalloagentin tulee omata FIFAn antama lisenssi ja henkilökohtainen lisenssinumero. Lisenssinumero on esitettävä potentiaalisille asiakkaille (pelaajille, valmentajille ja seuroille) ennen edustussopimuksen solmimista. Lisenssinumero tulee myös ilmetä kaikissa agentin solmimissa edustussopimuksissa sekä asiakkaan työsopimuksissa (pelaaja-/valmentajasopimukset). Pelaajat, valmentajat sekä seurojen edustajat voivat tarkistaa agenttien lisenssin FIFAn nettisivuilta: https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/agents. Lista lisensoiduista agenteista julkaistaan viimeistään määräysten tullessa voimaan 1.10.2023. Halutessaan asiakkaat voivat myös tarkastaa agenttien lisenssin Palloliiton vastaavilta osoitteesta player.registration@palloliitto.fi.

Palloliitto kehottaa jokaista pelaajaa, valmentajaa ja seuraa tarkastamaan agenttina toimivien henkilöiden lisenssin. Jalkapallotoimijoiden ei tule toimia lisenssittömien ”agenttien” kanssa, rangaistuksen uhalla.

Jalkapalloagentin alasta kiinnostunut henkilö voi hakea lisenssiä joko perintö- tai koepolun kautta. Perintöpolussa hakijan on omattava vanha hyväksytty lisenssi entisten määräysten mukaisesti, sekä hänen on ollut toimittava edustajana 2015–2022 välisenä aikana vähintään yhtenä vuotena. Koepolussa hakija ilmoittautuu lajiliiton järjestämään agenttikokeeseen, jonka hyväksytysti suoritettuaan saa lisenssin. Seuraava koe on alkuvuodesta 2024. Ilmoittautuminen kokeeseen vaatii rekisteröitymisen FIFA Agent Platformille: https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/agents/agent-platform.

2 Palkkiokatto. FIFA on määräyksillä rajatun jalkapalloagenttipalveluista saatavia palkkioita palkkiokatolla. Palkkiokatto on jaettu osiin. Mikäli agentti edustaa vanhaa seuraa, on agentti oikeutettu maksimissaan 10 % siirtokorvauksesta. Mikäli pelaaja edustaa uutta seuraa tai pelaajaa/valmentajaa ja pelaajan vuosiansio on alle 200 000 USD tai vastaava, on agentti oikeutettu 5 % pelaajan vuosiansiosta. 200 000 USD tai vastaavan ylittävästä määrästä, agentti on oikeutettu 3 % pelaajan vuosiansion ylimenevästä osasta. Mikäli agentilla on edustussopimus sekä pelaajan/valmentajan että seuran kanssa, agentti on oikeutettu 10 % pelaajan vuosiansiosta tai 6 % ylimenevästä osasta. Kuitenkin niin että toinen osapuoli voi maksaa vain 50 % agenttipalkkiosta. Mikäli pelaajan/valmentajan vuosiansio alittaa annetun määrän ja pelaajalla on edustussopimus agentin kanssa, seura voi maksaa agenttipalkkion pelaajan/valmentajan puolesta.

3 Sallittu kaksoisedustus. Jalkapalloagentti voi edustaa samassa liiketoimessa uutta seuraa sekä pelaajaa/agenttia. Mikäli agentti edustaa liiketoimessa vanhaa seuraa, agentti ei voi edustaa uutta seuraa tai pelaajaa/valmentajaa.

Tarkemmat tiedot agentteja koskevasta uudistuksesta löydät: https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/agents. FIFAn viralliset määräykset löydät: https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf. Palloliitto julkaisee omat Kansalliset Jalkapalloagentti Määräykset ennen FIFAn määräysten voimaantuloa 1.10.2023. Lisätietoja voit tiedustella uudistuksesta vastaavilta henkilöiltä atte.maki@palloliitto.fi / +358 50 479 0076 tai lasse.tirri@palloliitto.fi / player.registration@palloliitto.fi